S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
Ok

+421 917 618 673 | info@outletbox.sk


Úvod » Pravidlá výhernej súťaže

Pravidlá výhernej súťaže

Štatút súťaže na facebookovej stránke Premium Outlet

Súťaž o 1 ks 4K SMART LG TELEVÍZOR, ktorý bol vložený do komentára facebookového postu výhernej súťaže

(ďalej len „Štatút“)

 

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: VEER Pásztor Company s.r.o.

Sídlo: Trhová 54, 84101 Bratislava – mestská časť Dúbravka

IČO: 48321907

DIČ: 2120132938

 

 1. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 09.02.2021 do 09.03.2022. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

 

 1. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
 • Občan Slovenskej republiky
 • Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba s profilom na sociálnej sieti Facebook, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, okrem: zamestnancov vyhlasovateľa súťaže a osôb im blízkym v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa článku V tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“).

 

 1. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže:

 • dal like na facebookovú stránku Outletbox
 • dal like na post/fotku výhernej súťaže
 • zdieľal facebookovú výzvu súťaže

 

 1. Výhra

Výhrou v súťaži je 4K SMART LG TELEVÍZOR, ktorý bol vložený do komentára facebookového postu výhernej súťaže

 

 1. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov pomocou stránky/programu www.facebooknyertes.com 10.03.2022 o 20:00.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na facebookovej stránke Organizátora najneskôr do 10 hodín od uskutočnenia žrebovania.

Výherca bude kontaktovaný pomocou facebookovej správy za účelom dohody o prevzatí výhry. Meno výhercu bude zverejnené aj na facebookovej stránke Organizátora. 

Ak sa nám nepodarí kontaktovať výhercu (keď sa do 7 dní nezareaguje na facebookové správy) alebo ak výherca odmietne výhru, výherca stratí právo na výhru.

Na identifikáciu osoby výhercu Organizátor má právo vyzvať výhercu na identifikovanie svojej totožnosti. Ak výherca nie je ochotný písomne uviesť niektorý z potrebných údajov na správne identifikovanie jeho totožnosti, môže stratiť právo na výhru. Ďalej právo na výhru stratí aj vtedy, ak nevyhovuje niektorým z uvedených podmienok súťaže.

 

URČENIE NÁHRADNÉHO VÝHERCU:

Výherca nemá právo na prevzatie výhry ak:

 • pri prihlásení do súťaže ešte nedovŕšil 18 rokov
 • neodpovie na oboznamovaciu správu o výhre do 7 dní
 • z nejakých príčin sa nedá spojiť s výhercom
 • je dokázateľné, že viackrát/falošne sa registroval za účelom zvyšovania šance vyhrať
 • je dokázateľné, že sa snažil ovplyvniť priebeh súťaže
 • nevyhovuje niektorej z podmienok súťaže
 • neposkytne osobné údaje Organizátorovi za účelom priznania príslušnej dane súťaže

 

 1. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry pomocou facebookovej správy.

Výhra bude odoslaná Organizátorom súťaže v rámci 7 dní od uvedenia výhercu.

V prípade, ak výherca neprevezme výhru, stratí právo na výhru.

 

 1. Ochrana osobných údajov

Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby vyhlasovateľ súťaže ako prevádzkovateľ v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len”GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, prípadne fotografia, za účelom ich zverejnenia na Facebook stránke icubebrand.sk v rámci vyhodnotenia súťaže, ďalej za účelom samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a využitia na marketingové účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka súťaže do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. Účastník súťaže čiže dotknutá osoba z pohľadu GDPR má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním vyhlasovateľa súťaže na e-mailovú adresu tv.renew@gmail.com. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov účastníka súťaže do tohto odvolania. Osobné údaje dotknutej osoby budú poskytnuté príjemcovi VEER Pásztor Company s.r.o., IČO: 48321907, DIČ: 2120132938, so sídlom Trhová 54, 84101 Bratislava – mestská časť Dúbravka

Práva účastníka súťaže - dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje Článok 15 GDPR.

Dotknutá osoba má právo:

- od vyhlasovateľa súťaže čiže prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom,

- požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti takémuto spracúvaniu,

- podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: +421-2-32313214, mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,

- požadovať vyhotovenie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú.

Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

 

Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže resp. organizátor súťaže v rozsahu podmienok dohodnutých s vyhlasovateľom súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

 

 1. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Tento štatút je zverejnený na Facebook stránke outletbox.slovakia a uložený u vyhlasovateľa súťaže.

Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u vyhlasovateľa súťaže.

 

 • 9. 2. 2022

Vytvorené systémom www.webareal.sk

M2I5Yz